Jonas Gustafsson

Pedagogiska institutionen

Pedagogik och utbildning 1, UC130P

Grupp 1 Ht 2009

 

 

Inför seminarium 2 den 1 december 2009

Läs de angivna sidorna i Richardsson: Svensk utbildningshistoria. Skriv sedan en text på ca en sida på temat: En pedagogisk förgrundsgestalt. I denna text ska du använda minst två referenser, som ska vara korrekt angivna. Den ena referensen ska vara ett citat, ordagrant avskrivet och med korrekt hänvisning. Den andra ska var ett indirtekt citat, alltså ett återgivande i egna ordalag av Richardssons framställning. Referenserna ska vara korrekta i fotnoter enligt det s.k. Oxfordsystemet.

Inför seminarium 3 den 8 december 2009  

Sök med hjälp av litteraturen (Nihlfors och Richardsson) svar på följandefrågor:

  1. Vad är skillnaden mellan målstyrning och regelstyrning?
  2. Varför har det sket en övergång från regelstyrning till målstyrning? Hur yttrar den sig?
  3. Vilka aktörer påverkar och styr skolan idag?
  4. Vilken är skillnaden mellan politisk och professionell styrning?

 

Inför seminarium 4

Läs Lenz Taguchi och Johansson de angivna sidorna. Sök svar på följande frågor:

  1. Vilka grundläggande skillnader finner du mellan pojkläroverken och flickläroverken?
  2. Varför skapades läroverk för flickor?
  3. På vilka sätt kunde undervisningen skilja sig mellan pojk- och flickläroverk?
  4. Vilka disciplineringstekniker var utmärkande för pojkläroverken? Varför förekom inte de i flickskolorna?
  5. Peka ut tre kännetecken för hur kön skapas i förskolan.