CV

Jonas Gustafsson

 

Hemsida www.jongus.se

Epost   jonas.gustafsson at ped.su.se

 

Utbildning, arbete

 

 Musiklärarexamen 1983, Musikhögskolan i Stockholm

Fil dr i pedagogik 2002, Uppsala universitet

Musiklärare, Täby kommun 1983-1990

Projektanställd Nationella utvärderingen av den svenska grundskolan 1989-91

Utvärdering av musikklasser, undervisning i pedagogik, Kungl. musikhögskolan 1989-1995

Universitetsadjunkt i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, 1992-1997

Dito vid SMI, Stockholms musikpedagogigska institut, 1990-1996

Doktorand, sedermera univ. adjunkt, Inst. för lärarutbildning, Uppsala universitet, 1998-2004

Gästprofessor i musikpedagogik, Örebro universitet, vt 2004

Universitetslektor i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, 2005-2007, from 2008 Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Studierektor för forskarutbildningen i pedagogik 2006-2007

 

Särskilda uppdrag och projekt

 

·       Ledamot i SMI:s pedagogiska råd 1994-1996 (SMI: se ovan)      

·       Ledamot i Nämnden för pedagogiskt utvecklingsarbete vid Kungl. Musikhögskolan 1999/1990

·       Ledamot i högskolestyrelsen, Lärarhögskolan i Stockholm,1998  

·       Utredare av musiklivet i Sv. Missionsförbundet 1994 (projektuppdrag)            

·       Bidragit till kommittén Välfärdsbokslut med att skriva och presentera material om skolans utveckling under 1990-talet, bl.a. med presentation vid nationell konferens i november 2000

·       Projektledare för utredning av ny lärarutbildning, Konstarter i samverkan i ny lärarutbildning, Stockholms Musikpedagogiska Institut 2001

·       PI, Primal investigator; inom Uppsala Learning Lab, Uppsala universitet 2000-2001 för delprojekt DrHum, Digital Resources in the Humanities, inom ett samarbete inom WGLN, Wallenberg Global Learning Network, (se vidare http://www.swedishlearninglab.org)

·        Leder ett utvecklingsprojekt med digitala portföljer i utbildningen vid ILU, Uppsala universitet läsåret 2001-2004 i samarbete med Uppsala Learning Lab.

 

 

Forskningspresentationer (urval)

 

·       Symposiet Musikpedagogik och historia, Kungl. Musikhögskolan, september 1994

·       Konferens Pedagogikhistorisk forskning; Lärarhögskolan i Stockholm, september 1998

·       NNMPFs konferens i Hurdal, Norge, maj 2000

·       NNMPFs konferens i Köpenhamn, april 2001

·       SNMPFs konferens i Stockholm, oktober 2002

·       samt vid ett antal universitet och högskolor runt om i Norden

 

 

Skrivit (i urval)

 

Musikutbildning i en föränderlig tid: rapport från ett utvecklingsarbete. Tills med Anna-Lena Claesson och Tore West, (Stockholm,1996, KMH förlag)

 

I valet och kvalet: om musikrelaterade tillvalsämnen på grundskolans högstadium (1990, Stockholm, Musikhögskolan)

 

”Ord, mening, innebörd: forskningsproblem i samband med en studie av pedagogiska texter.”  Publicerad i: Musikpedagogik och historia (1995, Kungl. Musikhögskolan)

 

”Framtidens musiklärarprogram: bildning eller utbildning? Rapport från en konferens i Trondheim.” Ingår i: Bulletin  - 1993 (nr 8), s. 10-13, utg. av Centrum för musikpedagogisk forskning (MPC), Kungl. Musikhögskolan.

 

”Det musikpedagogiska fältets framväxt”, ingår i antologin Kulturens fält, red Donald Broady, utg. 1998 på Brutus Östlings förlag Symposion

 

”Sigrid Carlheim-Gyllensköld och Stockholms musikinstitut. Kulturellt kapital på gränsen mellan privat och offentligt.” I: Antropos nr 5: Kvinnorna och staden. Borgerliga kvinnor och Stockholms modernisering år 1900. Red. Boel Englund, Stockholm, 2003. Lärarhögskolan.

 

Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt 1900-1965. Avhandling framlagd den 20 oktober 2000.

 

Digitala portföljer. En förundersökning inför ett forskningsprogram. På uppdrag av KK-stiftelsen. (2002) Kan hämtas på http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/dl/p-gustafsson-jonas-digitala-laromedel-02.pdf

 

Anything goes. Content, Democracy and the Music Educator's Dilemma. Paper till 6th Symposium in Philosophy of Music Education, Hamburg, 2005.

 

Läroverktyg. Om erfarenheter och forskning kring digitala läromedel och datorstöttlärande. Stockholm, KK-stiftelsen 2005.

 

Tecken och Teckentydning. I Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Uppsala, 2006. Uppsala universitet

 

Knowledge as symbolic capital when the earth is flat. Paper presenterat vid NERA/NFPF:s kongress i Köpenhamn 6-9 mars 2008